Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 52 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 2 / 52 Next Page
Page Background

e-magazine

นิ

ตยสารวิ

ทยาศาสตร

สำหรั

บเยาวชน

ไซคิ

ดส

แปลกดี

ไหม...ทุ

กครั้

งเมื่

อเราได้

ยิ

นค�

ำว่

“คณิ

ต” “วิ

ทย์

ขึ้

นมาเมื่

อไร อารมณ์

ของความเครี

ยด อึ

ดอั

ด เบื่

อหน่

าย มั

กจะแวบ

เข้

ามาในห้

วงวิ

นาที

นั้

นโดยเราไม่

รู้

ตั

วทุ

กครั้

งไป ไม่

เว้

นแม้

แต่

เด็

ก ผู้

ใหญ่

ทั้

ง ๆ ที่

ความเป็

นจริ

งแล้

วโลกของ

“คณิ

ต” “วิ

ทย์

นั้

นมี

มุ

มมองที่

เป็

สี

สั

นสดใส สวยงาม ครื้

นเครง สนุ

กสนาน ให้

เราเข้

าไปเพลิ

ดเพลิ

นกั

นได้

ไม่

รู้

เบื่

เปิ

ดนิ

ตยสารออนไลน์

ส�

ำหรั

บเยาวชนฉบั

บแรกนี้

เราจึ

งขออาสา

พาทุ

กคนโดยเฉพาะน้

อง ๆ รุ

นเยาว์

ทั้

งหลายไปสั

มผั

สแง่

มุ

มเบิ

กบาน

สดใสของ

“คณิ

ต” “วิ

ทย์

กั

นกั

บเรา ด้

วยฉบั

“นั

กประดิ

ษฐ์

น้

อย”

ที่

พร้

อมต้

อนรั

บทุ

กคนแล้

และอย่

าลื

มร่

วมกิ

จกรรมกั

นภายในฉบั

บ ของรางวั

ลน่

ารั

ก ๆ

ก�

ำลั

งรอทุ

กคนอยู่

มาดู

กั

นซิ

ว่

า...เรี

ยนไป...เล่

นไป..ก็

ได้

นะ

บรรณาธิ

การ

ประกายกานต์

ตรี

อาภรณ์

ที่

ปรึ

กษา

ดร.พรพรรณ ไวทยางกู

ดร.รวิ

วรรณ เทนอิ

สสระ

ดร.กุ

ศลิ

น มุ

สิ

กุ

นายสมเกี

ยรติ

เพ็

ญทอง

นายพงษ์

เทพ บุ

ญศรี

โรจน์

ดร.บุ

ญญฤทธิ์

อุ

ยยานนวาระ

หั

วหน้

ากองบรรณาธิ

การ

นางประกายกานต์

ตรี

อาภรณ์

กองบรรณาธิ

การ

ดร.นั

นทวั

น นั

นทวนิ

นางสาวนิ

รมล แก้

วพลน้

อย

นางนวลจั

นทร์

ฤทธิ์

ข�

นางสาวสิ

ริ

วรรณ จั

นทร์

กู

นางสาวสุ

ณิ

สา สมสมั

นายศุ

ภวิ

ริ

ยะ สรณารั

กษ์

นางสาวปุ

ณยาพร บริ

เวธานั

นท์

นางสาวสุ

วิ

นั

ย มงคลธารณ์

นายสุ

ทธิ

พงษ์

พงษ์

วร

นางสาวสุ

วิ

มล จรู

ญโสตร์

นางสาวรั

ชดา ยาตรา

นางสาวทวิ

นั

นท์

มาลา

นายอิ

ทธิ

พงษ์

โลกุ

ตรพล

นางสาวลลิ

ดา อ�่

ำบั

นายนิ

ทั

ศน์

ลิ้

มผ่

องใส

นางสาวรั

มภา ศรี

บางพลี

ผู้

ช่

วยกองบรรณาธิ

การ

นางฉั

ฐยา อุ

ดมเจริ

ญชั

ยกิ

นางสาวดุ

ษฎี

นั

ยวั

ฒนกุ

นางสิ

นี

นาฎ ทาบึ

งกาฬ

นางสาวสุ

จิ

ตรา นาวั

นายสุ

ประดิ

ษฐ์

รุ่

งศรี

นางสาวเสาวลั

กษณ์

คลั

งนาค

สถาบั

นส่

งเสริ

มการสอนวิ

ทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

(สสวท.)

924 ถนนสุ

ขุ

มวิ

ท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุ

งเทพฯ 10110

โทรศั

พท์

0-2392-4021 Contact Center 0-2335-5222

โทรสาร 0-2381-0750 เว็

บไซต์

http://www.ipst.ac.th แนะน

ำการใช

งาน
Play Video