Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  39 / 52 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 39 / 52 Next Page
Page Background

39

เมษายน-มิ

ถุ

นายน 2557

ส�

ำหรั

บการเรี

ยนในปั

จจุ

บั

นมี

เคล็

ดลั

บในการเรี

ยนอย่

างไร

สุ

ดท้

ายนี้

มี

อะไรอยากฝากถึ

งน้

อง ๆ ที่

อยากเรี

ยนวิ

ทยาศาสตร์

ไหม

ก็

เรี

ยนในห้

องเรี

ยนให้

เต็

มที่

ครั

บ ขยั

นเสมอต้

นเสมอปลายและ ไม่

มาเร่

งตอนช่

วงสุ

ดท้

าย

ก่

อนสอบครั

บ เพราะความรู

ต้

องเกิ

ดจากการสะสมและหมั่

นฝึ

กฝนอยู่

เสมอครั

ให้

เลื

อกเรี

ยนในสิ่

งที่

รั

กและชอบครั

บ อะไรที่

เราชอบจะมี

แรงผลั

กดั

นให้

เราไปสู่

ความส�

ำเร็

จได้

ครั

จากบทสั

มภาษณ์

น้

อง ๆ คงได้

รั

บรู

เรื่

องราวของคนเก่

คนนี้

ว่

า กว่

าจะได้

ที่

หนึ่

งของโลกนั้

น วิ

ชญ์

ต้

องใช้

ความพยายาม

อย่

างมาก อาศั

ยความขยั

นหมั่

นเพี

ยรในการอ่

าน และความอดทน

รู

จั

กสื

บเสาะหาความรู

เพิ่

มเติ

มและพั

ฒนาตนเองไปเรื่

อย ๆ น้

อง

ๆ ผู

อ่

านก็

สามารถท�

ำได้

เช่

นเดี

ยวกั

น หากน้

อง ๆ ชอบอะไร อยาก

ท�

ำอะไรก็

สามารถท�

ำให้

ส�

ำเร็

จได้

ขอเพี

ยงมี

ใจรั

กในสิ่

งที่

ท�

ำ มี

ความขยั

นหมั่

นเพี

ยรและมี

ความตั้

งใจจริ

ง ไม่

จ�

ำเป็

นจะต้

องเป็

เฉพาะเรื่

องเรี

ยนเท่

านั้

น อาจจะเป็

นกี

ฬา งานอดิ

เรกต่

าง ๆ ก็

สามารถประสบความส�

ำเร็

จได้

เช่

นเดี

ยวกั

หวั

งว่

าเรื่

องราวของวิ

ชญ์

จะเป็

นแรงบั

นดาลใจ

ให้

น้

อง ๆ หลายคน ค้

นพบเส้

นทางของตนเอง และประสบ

ความส�

ำเร็

จเช่

นเดี

ยวกั

นนะคะ