Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  46 / 52 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 46 / 52 Next Page
Page Background

46

นิ

ตยสาร

ไซคิ

ดส์

ข้

อสอบประลองความคิ

น้

อง

ๆ คนไหนไม่

ชอบแปรงฟั

นฟั

งทางนี้

ส่

วนน้

อง ๆ ที่

แปรงฟั

นเป็

นประจ�

ำอยู

แล้

ว น้

อง ๆ เคยคิ

ดไหม

ว่

า “ฟั

นของเราจะสะอาดมากขึ้

น เมื่

อเราแปรงฟั

นนานขึ้

และแรงขึ้

น ใช่

หรื

อไม่

” ถ้

าถามนั

กวิ

จั

ยชาวอั

งกฤษ

จะได้

ค�

ำตอบว่

า “ไม่

ใช่

” อ้

าว หลายคนเข้

าใจผิ

ดตลอด

เลยล่

ะสิ

ผลจากการทดลองหลาย ๆ ทางเลื

อก และท้

าย

ที่

สุ

ดนั

กวิ

จั

ยก็

รู

วิ

ธี

ที่

สมบู

รณ์

แบบในการแปรงฟั

น และ

พบว่

า “การแปรงฟั

นนาน 2 นาที

โดยไม่

แปรงฟั

นแรง

จนเกิ

นไปให้

ผลที่

ดี

ที่

สุ

ด” ถ้

าน้

อง ๆ แปรงฟั

นแรง ๆ เท่

ากั

ก�

ำลั

งท�

ำร ้

ายเคลื

อบฟ ั

นและเหงื

อกโดยไม ่

ได ้

ขจั

เศษอาหารหรื

อคราบหิ

นปู

นนั

ก เอาล่

ะ เปลี่

ยนความ

เข้

าใจใหม่

นะน้

อง ๆ

“เบนท์

ฮั

นเซน” ผู

เชี่

ยวชาญเรื่

องการแปรงฟั

บอกว่

า วิ

ธี

จั

บแปรงสี

ฟั

นที่

ดี

ก็

คื

อ จั

บให้

เหมื

อนกั

บจั

ปากกา ส่

วนการแปรงนั้

น “ให้

เริ่

มจากมุ

มหนึ่

ง และแปรง

ไปตามแถวฟั

นจนหมดแถว”

เร ื

่องใกล้ตัวที

่เข้าใจกันผิด ๆ

ฟั

งจากปากผู้

เชี่

ยวชาญ

การแปรงฟั

นกั

นดี

กว่

การแปรง

ฟั

เบนท์

บอกว่

า “อย่

าลื

มแปรง

ลิ้

นของคุ

ณด้

วย! เพราะมั

สะสมแบคที

เรี

ยไว้

มากที

เดี

ยว

ซึ่

งเป็

นสาเหตุ

ของกลิ่

นปาก”

ดร.นั

นทวั

น นั

นทวนิ

ชและคณะ