Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  47 / 52 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 47 / 52 Next Page
Page Background

47

เมษายน-มิ

ถุ

นายน 2557

คำ�ถามที่

1 :

บทความนี้

เกี่

ยวกั

บอะไร

1. วิ

ธี

ที่

ดี

ที่

สุ

ดในการแปรงฟั

2. แปรงสี

ฟั

นชนิ

ดที่

ใช้

ดี

ที่

สุ

3. ความสำ�คั

ญของการมี

ฟั

นดี

4. วิ

ธี

การแปรงฟั

นที่

แตกต่

างกั

ของแต่

ละคน

ทำ�ไมเราจึ

งควรแปรงลิ้

ตามคำ�กล่

าวของเบนท์

ฮั

นเซน

ทำ�ไมในเร ื่

องจึ

งกล่

าวถึ

งปากกา

1. เพื่

อช่

วยให้

เราเข้

าใจว่

ควรจั

บแปรงสี

ฟั

นอย่

างไร

2. เพราะเราเริ่

มแปรงจากมุ

มหนึ่

เหมื

อนกั

นทั้

งปากกาและแปรงสี

ฟั

3. เพื่

อแสดงว่

าเราสามารถแปรงฟั

นได้

หลาย ๆ วิ

ธี

4. เพราะเราควรแปรงฟั

นอย่

างจริ

งจั

เช่

นเดี

ยวกั

บการเขี

ยน

นั

กวิ

จั

ยชาวอั

งกฤษแนะนำ�ว่

าอย่

างไร

1. แนะนำ�ว่

าคุ

ณแปรงฟั

นได้

บ่

อย

เท่

าที

จะแปรงได้

2. แนะนำ�ว่

าคุ

ณไม่

ควรพยายามแปรงลิ

3. แนะนำ�ว่

าคุ

ณไม่

ควรแปรงฟั

นแรงเกิ

นไป

4. แนะนำ�ว่

าคุ

ณควรแปรงลิ

นให้

บ่

อยกว่

าฟั

คำ�ถามที่

2 :

คำ�ถามที่

3:

คำ�ถามที่

4:

จากบทความข้

างต้

น ให้

ตอบค�

ำถามต่

อไปนี้

ดู

เพิ่

มเติ

มที่

เว็

บไซต์

http://pisathailand.ipst.ac.th

ปรั

บจากข้

อสอบที่

เผยแพร่

แล้

วของโครงการ PISA

ตอบ ............................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

?