Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  48 / 52 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 48 / 52 Next Page
Page Background

48

นิ

ตยสาร

ไซคิ

ดส์

ข้

อสอบประลองความคิ

เฉลย...

รู้

หร ื

อไม่

?

ตั

วแมงกิ

นฟั

นมี

จริ

งไหม?

1.

ตั

วเลื

อก 1

2.

ตั

วเลื

อก 3

3.

แนวคำ�ตอบที่

ถู

กต้

อง คื

4.

ตั

วเลื

อก 1

คำ�ตอบอ้

างถึ

แบคที

เรี

หรื

กำ�จั

ดกลิ

นปาก

หรื

อ ทั

งสองอย่

าง เช่

- เพื

อกำ�จั

ดแบคที

เรี

- ลิ

นของคุ

ณอาจสะสมแบคที

เรี

ยได้

- เพราะคุ

ณสามารถหลี

กเลี

ยงการมี

กลิ

นปาก

- เพื

อกำ�จั

ดแบคที

เรี

ยและหยุ

ดการมี

กลิ

นปาก

- ลิ

นสามารถสะสมแบคที

เรี

ยได้

มากที

เดี

ยว ซึ

งเป็

นสาเหตุ

ของกลิ

นปาก

นอกจากการบดเคี้

ยวอาหาร ฟั

นยั

งมี

ความส�

ำคั

อี

กมากมาย เช่

• ช่

วยในการพู

ดให้

ออกเสี

ยงได้

ชั

ดเจน

• ช่

วยรั

กษาโครงสร้

างใบหน้

า ให้

มี

ความสมดุ

• เป็

นส่

วนประกอบของบุ

คลิ

กภาพให้

เราดู

ดี

ขึ้

เคยได้

ยิ

นไหมที่

หลายคนพู

ดว่

า ฟั

นผุ

เป็

นรู

ด�

ำ ๆ นั้

นเพราะแมงกิ

นฟั

นั่

นเป็

นความเข้

าใจที่

ไม่

ถู

กต้

องนะคะ เพราะจริ

ง ๆ แล้

ว ฟั

นผุ

เกิ

ดจากเชื้

อแบคที

เรี

ที่

สามารถย่

อยสลายพวกแป้

งและน�้

ำตาลให้

กลายเป็

นกรด แล้

วเจ้

ากรดนี้

เอง

ที่

ไปท�

ำปฏิ

กิ

ริ

ยากั

บผิ

วฟั

น นาน ๆ เข้

า ผิ

วฟั

นจะเกิ

ดเป็

นรอยผุ

สี

ด�

ำ ๆ นั่

นเอง

คำ�แนะนำ�

- เด็

ก ๆ ควรพบทั

นตแพทย์

เพื่

อตรวจ

สุ

ขภาพฟั

นอย่

างสม�่

ำเสมอทุ

ก 6 เดื

อน

- ฟั

นน�้

ำนมของเด็

ก ๆ มี

ความส�

ำคั

ญมาก

ต้

องหมั่

นดู

แล เพราะหากฟั

นน�้

ำนมผุ

หรื

อถู

กถอน

ก่

อนก�

ำหนด อาจท�

ำให้

ฟั

นแท้

ไม่

ขึ้

น หรื

อขึ้

นแบบเอี

ยง

หรื

อซ้

อนกั