Background Image
Previous Page  15 / 40 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 15 / 40 Next Page
Page Background

15

กรกฎาคม-กั

นยายน 2557

วางแผนการเดิ

นทาง

ทุ

กครั

งก่

อนออกรถ

เพื

อจะได้

ไม่

ต้

องขั

บวนไปวนมา และหมั่

นตรวจเช็

ลมยาง หากขั

บรถที่

ลมยางต�่

ำ จะท�

ำให้

สิ้

นเปลื

อง

น�้

ำมั

นมากขึ้

น 3 %

8