Background Image
Previous Page  2 / 40 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 2 / 40 Next Page
Page Background e-magazine

ตยสารว

ทยาศาสตร

สำหร

บเยาวชน ไซค

ดส

ทุ

กวั

นนี้

ไม่

ว่

าจะเดิ

นไปทางไหน เรามั

กจะเจอแต่

คนพู

ดถึ

ปั

ญหาสิ่

งแวดล้

อม หั

นไปทางโน้

นก็

กองขยะ...มองมาทางนี้

ก็

น�้

ำเสี

ย...

เดิ

นต่

อไปอี

กหน่

อยก็

เจอมลภาวะเป็

นพิ

ษ...นั

กสิ่

งแวดล้

อมคงต้

องท�

ำงาน

กั

นหนั

กสิ

นะ?!? แล้

วนั

กสิ่

งแวดล้

อมเขาเป็

นอย่

างไรกั

นหนอ มี

ใครรู

บ้

าง..

ฉบั

บ “นั

กสิ่

งแวดล้

อมน้

อย” ของเรา จะพาน้

องๆ ไปรู

จั

กพวกเขากั

และหากน้

อง ๆ มี

แรงบั

นดาลใจอยากเป็

นนั

กสิ่

งแวดล้

อมกั

นบ้

างก็

คงไม่

ยากอะไรเลย ขอเพี

ยงแค่

เรามี

ความรั

กและหวงแหนทรั

พยากรธรรมชาติ

รอบตั

วเรา ช่

วยกั

นรั

กษาไว้

ให้

คงอยู่

กั

บเราตราบนานเท่

านาน

ใครจะไปรู

..เราอาจจะมี

นั

กสิ่

งแวดล้

อมน้

อยประจ�

ำบ้

าน...

นั

กสิ่

งแวดล้

อมน้

อยประจ�

ำโรงเรี

ยน..อยู

แถว ๆ นี

ในอนาคตอั

นใกล้

ก็

ได้

นะ

และเช่

นเคย อย่

าลื

มร่

วมสนุ

กกั

บเกมและกิ

จกรรมภายในฉบั

ส่

งมากั

นเรื่

อย ๆ นะ เรารอทุ

กคนอยู่

ประกายกานต์

ตรี

อาภรณ์

บรรณาธิ

การ

ที่

ปรึ

กษา

ดร.พรพรรณ ไวทยางกู

ดร.รวิ

วรรณ เทนอิ

สสระ

ดร.กุ

ศลิ

น มุ

สิ

กุ

นายสมเกี

ยรติ

เพ็

ญทอง

นายพงษ์

เทพ บุ

ญศรี

โรจน์

ดร.บุ

ญญฤทธิ์

อุ

ยยานนวาระ

หั

วหน้

ากองบรรณาธิ

การ

นางประกายกานต์

ตรี

อาภรณ์

กองบรรณาธิ

การ

ดร.นั

นทวั

น นั

นทวนิ

นางสาวนิ

รมล แก้

วพลน้

อย

นางนวลจั

นทร์

ฤทธิ์

ข�

นางสาวสิ

ริ

วรรณ จั

นทร์

กู

นางสาวสุ

ณิ

สา สมสมั

นายศุ

ภวิ

ริ

ยะ สรณารั

กษ์

นางสาวปุ

ณยาพร บริ

เวธานั

นท์

นางสาวสุ

วิ

นั

ย มงคลธารณ์

นายสุ

ทธิ

พงษ์

พงษ์

วร

นางสาวสุ

วิ

มล จรู

ญโสตร์

นางสาวรั

ชดา ยาตรา

นางสาวทวิ

นั

นท์

มาลา

นายอิ

ทธิ

พงษ์

โลกุ

ตรพล

นางสาวลลิ

ดา อ�่

ำบั

นายนิ

ทั

ศน์

ลิ้

มผ่

องใส

นางสาวรั

มภา ศรี

บางพลี

ผู้

ช่

วยกองบรรณาธิ

การ

นางฉั

ฐยา อุ

ดมเจริ

ญชั

ยกิ

นางสาวดุ

ษฎี

นั

ยวั

ฒนกุ

นางสิ

นี

นาฎ ทาบึ

งกาฬ

นางสาวสุ

จิ

ตรา นาวั

นายสุ

ประดิ

ษฐ์

รุ่

งศรี

นางสาวเสาวลั

กษณ์

คลั

งนาค

สถาบั

นส่

งเสริ

มการสอนวิ

ทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

(สสวท.)

924 ถนนสุ

ขุ

มวิ

ท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุ

งเทพฯ 10110

โทรศั

พท์

0-2392-4021 Contact Center 0-2335-5222

โทรสาร 0-2381-0750 เว็

บไซต์

http://www.ipst.ac.th แนะน� ำการใช

งาน