Background Image
Previous Page  28 / 40 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 28 / 40 Next Page
Page Background

28

นิ

ตยสาร

ไซคิ

ดส์

แรงบั

นดาลใจ

สร้

างได้

ด้

วย

My Idol

ผมโชคดี

ที่

มี

คนหลายๆ คนช่

วยสนั

บสนุ

นผลั

กดั

นงานวิ

จั

ย และให้

กำ�ลั

งใจพวกผม

จนงานวิ

จั

ยชิ

นนี้

เสร็

จลุ

ล่

วงไปด้

วยดี

ทั้

งคุ

ณพ่

อคุ

ณแม่

รองนายกเทศมนตรี

เทศบาลนคร

ระยอง อาจารย์

ที่

ปรึ

กษาที่

ได้

สอนการทำ�วิ

จั

ย ที่

แนะนำ�แนวทางการทำ�วิ

จั

ย นั

กวิ

ทยาศาสตร์

ที่

ปรึ

กษา ครู

ลุ

งชาวประมง

ช า ย ฝั่

ง ใ น พื้

น ที่

ศึ

ก ษ า

ที่

ใ ห้

ข้

อ มู

ล ใน เรื่

อ ง เ ค ย

จนงานวิ

จั

ยสำ

�เร็

จลุ

ล่

วงไป

ด้

วยดี

และรุ่

นพี่ี

ที่

ได้

ให้

ข้

อมู

ลการเปลี่

ยนแปลงของ

ปริ

มาณ “เคย” ในช่

วงปี

พ.ศ. 2552-2553 ครั

เวลาที

ใช้

ในการเก็

บข้

อมู

ลงานวิ

จั

ย ต้

องเก็

บทุ

กวั

นที

16 ของเดื

อน ช่

วงเวลา 8.30 น.-10.30 น.

เป็

นเวลา 1 ปี

ผมได้

ฝึ

กความอดทนเป็

นอย่

างมาก เนื

องจากอากาศที

ร้

อน เหนื

อย หรื

อตรงกั

บวั

นที

มี

เรี

ยน

ผมจึ

งมี

วิ

ธี

การแก้

ปั

ญหา โดยประสานงานกั

บพ่

อ-แม่

และชาวประมงในพื้

นที่

ศึ

กษาช่

วยในการตรวจวั

คุ

ณภาพของน้

ำ�

มี

ความรู้

สึ

กตื่

นเต้

นในการร่

วมแลกเปลี่

ยนความรู้

ในงานวิ

จั

ย กั

บเพื

อนต่

างชาติ

จำ�นวนมาก

เนื่

องจากเป็

นครั้

งแรก จึ

งตื่

นเต้

นมากๆ แม้

บางครั้

งจะไม่

เข้

าใจภาษาแต่

ก็

พอจะสื่

อสารเข้

าใจได้

บ้

าง และ

ยั

งได้

รู้

จั

กสภาพแวดล้

อมของประเทศอื่

น ๆ จากงานวิ

จั

ยของเพื่

อนต่

างชาติ

อี

กด้

วย

จากการที่

ได้

เข้

าร่

วมงานวิ

จั

ยนานาชาติ

ของ GLOBE นี้

ผมได้

ไปทั

ศนศึ

กษานอกสถานที่

ศึ

กษา

เรื่

องแมลง 2 ง่

ามและ 3 ง่

าม ที่

อยู่

ในแม่

น้

ำ� เรี

ยนรู้

วิ

ธี

การจั

บแมลงมาศึ

กษาโดยใช้

กระดาษกรอง ไป

ทั

ศนศึ

กษาที่

ศู

นย์

การบิ

นอวกาศก๊

อดเดิ

ร์

ด (Goddard Space Flight Center) ได้

เห็

นยานอวกาศ

และจรวดของจริ

ใครมี

ส่

วนช่

วยสนั

บสนุ

นและผลั

กดั

นในการท�

ำงานวิ

จั

ยนี้

บ้

าง

ปั

ญหาและอุ

ปสรรคในการท�

ำงาน

ทราบว่

างานวิ

จั

ยชิ้

นนี้

ได้

ไปน�

ำเสนอในเวที

นานาชาติ

มี

ความรู้

สึ

กดี

อย่

างไรและประทั

บใจอะไรมากที่

สุ