Background Image
Previous Page  7 / 40 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 7 / 40 Next Page
Page Background

7

กรกฎาคม-กั

นยายน 2557

นกเพนกวิ

นและหมี

ขั้

วโลก บริ

เวณขั

วโลก

สู

ญเสี

ยพื้

นที่

อยู

อาศั

ยและแหล่

งอาหาร เนื่

องจาก

อุ

ณหภู

มิ

ที่

สู

งขึ้

นส่

งผลให้

ปริ

มาณน�้

ำแข็

งละลาย

ปะการั

งเกิ

ดการฟอกขาว หรื

อประการั

มี

สี

ซี

ดจางลง เนื่

องจากสภาพแวดล้

อมในทะเล

เปลี่

ยนแปลง ท�

ำให้

เนื้

อเยื่

อของปะการั

งมองเห็

ปลาจ�

ำนวนหลายร้

อยตั

วแข็

งตาย เมื่

อุ

ณหภู

มิ

ของน�้

ำลดต�่

ำลงอย่

างรวดเร็

วจนกลาย

เป็

นน�้

ำแข็

ง ที่

เกิ

ดขึ้

นที่

เมื

องซี

อาน ในมณฑลชานซี

ประเทศจี

ถึ

งเวลาแล้

วหรื

อยั

งที่

มนุ

ษย์

ต้

องมาช่

วยกั

รั

กษาสมดุ

ลของโลกให้

คงอยู

โดยเราสามารถช่

วยกั

ได้

โดยปฏิ

บั

ติ

ตามวิ

ธี

การ 10 วิ

ธี

ต่

อไปนี้

การตั

ดไม้

ท�

ำลายป่

า ท�

ำให้

ปริ

มาณต้

นไม้

ลดลง การที่

ต้

นไม้

ลดลงมี

ความส�

ำคั

ญเนื่

องจาก

กระบวนการสั

ง เคราะห ์

ด ้

วยแสงจะใช ้

แก ๊

คาร์

บอนไดออกไซด์

(CO

2

) เป็

นสารตั้

งต้

น ดั

งนั้

แก๊

สคาร์

บอนไดออกไซด์

ในบรรยากาศถู

กน�

ำมาใช้

จึ

งเป็

นการช่

วยลดปริ

มาณแก๊

สคาร์

บอนไดออกไซด์

ลง

ตั

วอย่

างของการเปลี่

ยนแปลงภู

มิ

อากาศที่

ส่

งผลต่

อสิ่

งมี

ชี

วิ

ตบนโลก

ภู

มิ

อากาศของโลกที่

เปลี่

ยนแปลงไป ท�

ำให้

บางพื้

นที่

จะประสบกั

บอากาศที่

ร้

อนจั

ด เกิ

ดความ

แห ้

งแล ้

ง ส ่

วนในบางพื้

นที่

ก็

เกิ

ดฝนตกหนั

เกิ

ดน�้

ำท่

วมในวงกว้

าง และพบว่

าบางพื้

นที่

มี

ฤดู

ร้

อนยาวนานมากขึ้

นในขณะที่

บางพื้

นที่

กลั

บมี

ฤดู

หนาวสั้

นลง หรื

อบางพื้

นที่

ก็

มี

การเปลี่

ยนแปลง

ระยะเวลาของฤดู

ฝนเช่

นกั

นซึ่

งการเปลี่

ยนแปลงของ

ภู

มิ

อากาศนี้

จะส่

งผลต่

อสิ่

งมี

ชี

วิ

ตบนโลก

เป็

นสี

ใสจนมองเห็

นโครงสร้

างหิ

นปู

นภายใน

ซึ่

งมี

สี

ขาว เพราะสู

ญเสี

ยสาหร่

ายเซลล์

เดี

ยวที่

อาศั

ยอยู

ร่

วมกั

น ซึ่

งสาหร่

ายเซลล์

เดี

ยวนี้

เป็

นตั

วท�

ำให้

มองเห็

นปะการั

งเป็

นสี

สั

นต่

างๆ และยั

งเป็

นตั

สร้

างอาหารส่

วนหนึ่

งให้

แก่

ปะการั