Background Image
Previous Page  19 / 42 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 19 / 42 Next Page
Page Background

19

ตุ

ลาคม-ธั

นวาคม 2557

อุ

ปกรณ์

สงสั

ยหรื

อไม่

ว่

าไอน�้

ำหรื

อควั

นเกิ

ดเป็

รู

ปร่

างวงแหวนได้

อย่

างไร เราลองมาหาค�

ำตอบ

กั

นดี

กว่

า ก่

อนอื่

นเตรี

ยมอุ

ปกรณ์

ดั

งนี้

ลั

งกระดาษทรงสี่

เหลี่

ยม

ความยาวแต่

ละด้

านไม่

น้

อยกว่

50 เซนติ

เมตร

กรรไกร

เทปกาว

วงเวี

ยน

ไฟแช็

ธู

แก้

วน�้