Background Image
Previous Page  36 / 42 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 36 / 42 Next Page
Page Background

KIDS for FUN

36

นิ

ตยสาร

ไซคิ

ดส์

วิ

ธี

การแก้

ปั

ญหา น้

อง ๆ สามารถเขี

ยนตารางช่

วยให้

การแก้

ปั

ญหาง่

ายขึ้

น ดั

งนี้

แล้

วเราจะเจอล�

ำดั

บฟิ

โบนั

กชี

ได้

ในธรรมชาติ

ไหมนะ??

ในธรรมชาติ

จะพบจ�

ำนวนบางจ�

ำนวนในล�

ำดั

บฟิ

โบนั

กชี

ปรากฏอยู่

เช่

แล้

วถ้

าน้

อง ๆ อยากให้

มี

กระต่

ายอยู่

ในทุ่

งหญ้

านี้

มากกว่

า 600 คู

น้

อง ๆ จะต้

องเลี้

ยงกระต่

ายอย่

างน้

อย

กี่

เดื

อน ถึ

งจะได้

กระต่

ายจ�

ำนวนดั

งกล่

าว

จะรอนานไหมล่

ะเนี่

ยยยย

จ�

ำนวนแถวของเกสรหรื

อเมล็

ดดอกทานตะวั

เรี

ยงทวนเข็

มนาฬิ

กาและตามเข็

มนาฬิ

กา

เป็

น 21 และ 34 ตามล�

ำดั

บ ดั

งรู

จ�

ำนวนแถวของตาสั

บปะรด

เรี

ยงตามเข็

มนาฬิ

กาและทวนเข็

มนาฬิ

กา

รอบผล เป็

น 8 และ 13 ตามล�

ำดั

บ ดั

งรู

แถวของตา

เรี

ยงทวนเข็

มนาฬิ

กา

แถวของเมล็

เรี

ยงทวนเข็

มนาฬิ

กา

แถวของเมล็

เรี

ยงตามเข็

มนาฬิ

กา

ดั

งนั้

น เมื่

อครบหนึ่

งปี

จะมี

กระต่

ายทั้

งหมด 144 คู่

5 + 8

55 + 89

34 + 55

21 + 34

13 + 21

8 + 13

เดื

อนที่

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12

จ�

ำนวนกระต่

าย (คู่

)

1

1

2

3

5

8 13 21 34 55 89 144

(เฉลยท้

ายคอลั

มน์

)

แถวของตา

เรี

ยงตามเข็

มนาฬิ

กา

21

34